vineri, 17 decembrie 2010

Cuv.Daniil Sihastru (18 dec.)


Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuviosului Părintele nostru Daniil Sihastrul.
Acest cuvios părinte s-a născut din părinţi dreptmăritori creştini într-un sat nu departe de Rădăuţi. Din copilărie cuprins de o deosebită râvnă către cele duhovniceşti a părăsit casa părintească şi a trăit o vreme în obştea cuvioşilor părinţi de la biserica Sfântul Nicolae din Rădăuţi, nevoindu-se la sporirea credinţei şi a faptelor bune, iubind foarte mult rugăciunea şi privegherile de toată noaptea.Îmbogăţindu-se în cunoştinţele teologice din citirea cărţilor de slujbă şi din sfinţii părinţi, arătând ascultare şi smerenie în toate cele încredinţate de stareţul acestei sfinte obşti călugăreşti de la Catedrala din Rădăuţi, a primit chipul îngeresc al vieţii călugăreşti, cu numele de David.Râvna spre şi mai multe nevoinţe duhovniceşti l-a mânat la mănăstirea Sfântului Lavrenţie, aproape de satul Laura de astăzi. În acest loc de sihăstrie, ziua lucra împreună cu toţi ostenitorii sfintei mănăstiri, iar noaptea, în chilia sa, petrecea în necontenită rugăciune şi priveghere. Cunoscându-i râvna şi simţindu-i dorinţa neîncetată după Dumnezeu, la sfatul părintelui său duhovnicesc, stareţul acestei Lavre i-a dat schima cea mare, primind numele de Daniil.Nu după multă vreme de la primirea stării de schimnic, cu binecuvântarea stareţului său, se retrage în locurile tainice ale codrului, lângă pârâul cu numele Viteu, localitatea Putna, unde cu ajutorul ciobanilor şi al altor iubitori de viaţă duhovnicească şi-a săpat într-o stâncă o chilie pe care o vedem şi astăzi, nu departe de Mănăstirea Putna.Cunoscut ca mare nevoitor şi stăruitor în rugăciune, Cuviosul Daniil este cercetat de foarte mulţi credincioşi spre a-i cere sfat şi îndrumare de învăţătură şi trăire creştinească şi a se ruga lui Dumnezeu pentru vindecare de bolile sufleteşti şi trupeşti. Un alt loc unde a sihăstrit Cuviosul Daniil este şi stânca Şoimului, lângă Voroneţ, unde, de asemenea, era căutat de credincioşi pentru folosul lor duhovnicesc.Între nenumăraţii săi fii duhovniceşti care-l cercetau adesea, pomenim pe dreptcredinciosul voievod Ştefan cel Mare, aşa cum arată cronicile şi multe alte însemnări din paginile de istorie a neamului şi Bisericii noastre strămoşeşti.Cuvintele încrustate pe piatra de mormânt a cuviosului Daniil, pusă de Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare: "Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimnicul Daniil", arată legătura duhovnicească a fiului cu părintele său duhovnicesc. De aici şi rânduiala statornicită de Biserica noastră ca aceşti doi mari bărbaţi preaiubitori de Dumnezeu să fie cinstiţi deopotrivă ca unii care au fost uniţi în rugăciune, în credinţa curată şi în iubire de Biserică şi neam.După îngroparea sa, în biserica mănăstirii Voroneţ, unde a povăţuit multă vreme pe ostenitorii acelei obşti, Sfântul Cuvios Daniil a fost şi este cinstit ca părinte duhovnicesc, pomenit fiind împreună cu Sfântul şi Marele Mucenic Gheorghe, ca ocrotitori ai acelei Sfinte Mănăstiri. La mormântul său străjuieşte un sfeşnic cu lumânare aprinsă, iar credincioşii vin continuu spre a primi binecuvântare şi ajutor duhovnicesc, dobândind vindecări de bolile sufleteşti şi trupeşti, aşa cum se arată în diferite scrieri până în vremea noastră.Chipul Cuviosului Părinte Daniil Sihastrul este zugrăvit alături de cel al Mitropolitului Grigore Roşca, alt fiu duhovnicesc al său, pe peretele exterior al Bisericii Voroneţ, deasupra uşii de intrare, pe latura de sud a acesteia. Pe pergamentul pe care Cuviosul Daniil îl ţine în mână stă scris: Veniţi fraţilor, de mă ascultaţi, învăţa-vă-voi frica Domnului...".Aceasta frică de Dumnezeu, care este începutul înţelepciunii, să ne călăuzească în toate zilele vieţii noastre cu rugăciunile Sfântului Cuviosului Părintele nostru Daniil Sihastrul. Amin.Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.Duminica Sfinţilor StrămoşiÎn această zi, în Duminica dinaintea Naşterii lui Hristos, s-a rânduit de sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii părinţi să se facă pomenire de toţi drepţii părinţi care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu, de la Adam şi până la Iosif, logodnicul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, după neamuri, precum i-a numărat istoriceşte Evanghelistul Matei. La fel, tot în această zi, se face pomenirea proorocilor şi proorociţelor.Pomenirea celor întâi zidiţi, Adam şi Eva.Pomenirea dreptului Abel, fiul lui Adam.Pomenirea dreptului Set, fiul lui Adam.Pomenirea dreptului Enos, fiul lui Set.Pomenirea dreptului Cainan, fiul lui Enos.Pomenirea dreptului Maleleil, fiul lui Cainan.Pomenirea dreptului Iared, fiul lui Maleleil.Pomenirea dreptului Enoh, fiul lui Iared.Pomenirea dreptului Matusalem, fiul lui Enoh.Pomenirea dreptului Lameh, fiul lui Matusalem.Pomenirea dreptului Noe, fiul lui Lameh.Pomenirea dreptului Sem, fiul lui Noe.Pomenirea dreptului Iafet, fiul lui Noe.Pomenirea dreptului Arfaxad, fiul lui Sem.Pomenirea dreptului Cainan, fiul lui Arfaxad.Pomenirea dreptului Selah, fiul lui Cainan.Pomenirea dreptului Eber, fiul lui Selah, de la care şi iudeii s-au numit evrei.Pomenirea dreptului Peleg, fiul lui Eber.Pomenirea lui Ragav, fiul lui Peleg.Pomenirea dreptului Serug, fiul lui Ragav.Pomenirea dreptului Nahor, fiul lui Serug.Pomenirea dreptului Terah, fiul lui Nahor.Pomenirea dreptului patriarh Avraam, fiul lui Terah.Pomenirea patriarhului Isaac, fiul lui Avraam.Pomenirea patriarhului Iacob, fiul lui Isaac.Pomenirea patriarhului Ruben, întâiul fiu al lui Iacob.Pomenirea patriarhului Simeon, al doilea fiu al lui Iacob.Pomenirea patriarhului Levi, al treilea fiu al lui Iacob, din care este seminţia levitică.Pomenirea patriarhului Iuda, fiul lui Iacob, din a cărui seminţie S-a născut Hristos.Pomenirea patriarhului Zabulon, fiul lui Iacob, a cărui seminţie este pe ţărmul mării.Pomenirea patriarhului Isahar, fiul lui Iacob, a cărui seminţie lucrează pământul.Pomenirea patriarhului Dan, fiul lui Iacob, din a cărui seminţie sunt judecătorii.Pomenirea patriarhului Gad, fiul lui Iacob a cărui seminţie este furată sau fură.Pomenirea patriarhului Aşer, fiul lui Iacob, a cărui seminţie e bogată, cu recolte bogate pe ogoare.Pomenirea patriarhului Neftali, fiul lui Iacob, a cărui seminţie este numeroasă.Pomenirea patriarhului Iosif, fiul lui Iacob, a cărui seminţie este slăvită şi vestită.Pomenirea patriarhului Veniamin, fiul lui Iacob, a cărui seminţie din sălbatică a ajuns blând.Pomenirea lui Fares şi Zara, gemenii, fiii patriarhului Iuda. Pomenirea lui Esrom, fiul lui Fares.Pomenirea lui Aram, fiul lui Esrom.Pomenirea lui Aminadav, fiul lui Aram.Pomenirea lui Naason, fiul lui Aminadav.Pomenirea lui Salmon, fiul lui Naason.Pomenirea lui Booz, fiul lui Salmon.Pomenirea lui Obed, fiul lui Booz, care s-a născut din Rut.Pomenirea lui Iesei, fiul lui Obed.Pomenirea lui David împăratul, fiul lui Iesei.Pomenirea lui Solomon împăratul, fiul lui David.Pomenirea lui Roboam împăratul, fiul lui Solomon.Pomenirea lui Abia împăratul, fiul lui Roboam.Pomenirea lui Asa împăratul, fiul lui Abia.Pomenirea lui Iosafat împăratul, fiul lui Asa.Pomenirea lui Ioram împăratul, fiul lui Iosafat.Pomenirea lui Ozia împăratul, fiul lui Ioram.Pomenirea lui Ioatan împăratul, fiul lui Ozia.Pomenirea lui Ahaz împăratul, fiul lui Ioatan.Pomenirea lui Iezechia împăratul, fiul lui Ahaz.Pomenirea lui Manasi împăratul, fiul lui Iezechia.Pomenirea lui Amon împăratul, fiul lui Manasi.Pomenirea lui Iosia împăratul, fiul lui Amon.Pomenirea lui Iehonia împăratul, fiul lui Iosia.Pomenirea lui Salatiel, fiul lui IehoniaPomenirea lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, care a ridicat templul din Ierusalim ce fusese ars.Pomenirea lui Abiud, fiul lui Zorobabel.Pomenirea lui Eliachim, fiul lui Abiud.Pomenirea lui Azor, fiul lui Eliachim.Pomenirea lui Sadoc, fiul lui Azor.Pomenirea lui Ahim, fiul lui Sadoc.Pomenirea lui Eliud, fiul lui Ahim.Pomenirea lui Eleazar, fiul lui Eliud.Pomenirea lui Matan, fiul lui Eleazar.Pomenirea lui Iacob, fiul lui Matan.Pomenirea lui Iosif, logodnicul, fiul lui Iacob.Pomenirea dreptului Melhisedec.Pomenirea dreptului Iov.Pomenirea Proorocilor Moise, Or, şi Aaron, preoţi.Pomenirea lui Isus, fiul lui Navi.Pomenirea Sfântului Prooroc Samuel.Pomenirea Proorocului Natan.Pomenirea Sfântului Prooroc Daniel.Pomenirea Sfinţilor trei Tineri.Pomenirea dreptei Sarra, femeia lui Avraam.Pomenirea dreptei Raveca (Rebeca), soţia lui Isaac.Pomenirea dreptei Lia, întâia soţie a lui Iacob.Pomenirea dreptei Rahila, a doua soţie a lui Iacob.Pomenirea dreptei Asineta, soţia lui Iosif cel prea frumos.Pomenirea dreptei Mariam, sora lui Moise.Pomenirea dreptei Debora, care a judecat pe Israel.Pomenirea dreptei Rut.Pomenirea dreptei Saraftia, la care a fost trimis Ilie.Pomenirea dreptei Sumanitida, care a găzduit pe EliseiPomenirea dreptei Iudita, care a ucis pe Olofern.Pomenirea dreptei Estera, care a izbăvit pe Israel de moarte.Pomenirea dreptei Ana, mama Proorocului Samuel.Pomenirea dreptei Suzana.Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.

 Amin!

Calendar Ortodox

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu